- Νέα Φλώρινα - http://neaflorina.gr -

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας του Δήμου Αμυνταίου με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Φλώρινας, την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».
 2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις Παιδικών Χαρών Δήμου Αμυνταίου».
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου τρέχοντος έτους.
 4. Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης υποέργου με τίτλο «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.840.000,00 (δίχως ΦΠΑ), της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Υποδομών Αστικών Αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου».
 5. Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης υποέργου με τίτλο «Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα», με προϋπολογισμό 9.970.000,00 € (δίχως ΦΠΑ), της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Υποδομών Αστικών Αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου».
 6. Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης υποέργου με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δ.Ε. Φιλώτα», με προϋπολογισμό 2.400.000,00 € (δίχως ΦΠΑ), της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Υποδομών Αστικών Αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου».
 7. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία», στον Κωδικό Πρόσκλησης 65.
 8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 362.500,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 10. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων – Σκλήθρου”.
 11. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο : Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα και Ανάληψης.
 12. Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος από δωρεά.
 13. Έγκριση της με αριθμό 43/2018 απόφασης ΕΠΖ που αφορά αιτήματα πολιτών για ορισμό θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.
 14. Έγκριση της με αριθμό 44/2018 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκ’ των υστέρων χορήγηση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του 3ου και τελευταίου Σταδίου της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Συγγραφή της Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Αμυνταίου».
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Λιμνοχωρίου, Βαλτονέρων και Αγραπιδιάς του Δήμου Αμυνταίου.
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Φανού, Ξινού νερού, Κλειδιού και στον Συνοικισμό Σωτήρα της Δ.Ε. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Λεβαίας και Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του Αναψυκτηρίου στην θέση Μπάνια της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.
 20. ΄Εγκριση εκδήλωσης για τα εγκαίνια του Μουσείου στην ΤΚ Πετρών.
 21. ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στην Αθήνα.
 22. Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων επετείου 28ης Οκτωβρίου και 06ης Νοεμβρίου.
 23. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων.
 24. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 268/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
 26. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 27. ΄Εγκριση δαπανών.