ΕΡΓΑΣΙΑ – Νέα Φλώρινα http://neaflorina.gr Fri, 07 Sep 2018 15:37:41 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 Προκήρυξη για 100 προσλήψεις συμβασιούχων στο Κτηματολόγιο http://neaflorina.gr/2018/09/prokiryxi-gia-100-proslipseis-symvasioychon-sto-ktimatologio/ http://neaflorina.gr/2018/09/prokiryxi-gia-100-proslipseis-symvasioychon-sto-ktimatologio/#respond Fri, 07 Sep 2018 06:48:58 +0000 http://neaflorina.gr/?p=60434 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ανακοινώθηκαν προσλήψεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόµων από το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των ∆/νσεων ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συµπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους. […]

The post Προκήρυξη για 100 προσλήψεις συμβασιούχων στο Κτηματολόγιο appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ανακοινώθηκαν προσλήψεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόµων από το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των ∆/νσεων ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συµπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

Οι θέσεις για τη Φλώρινα είναι:

1 Θέση ΠΕ – Γεωτεχνικών (∆ασολόγος)

1 Θέση ΤΕ – ∆ασοπόνος

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Δασολογίας ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος ειδικότητας Δασολόγου.
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής σε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών . ή Εξειδικευµένη εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών ή/και στη διαχείριση γεωχωρικών βάσεων δεδοµένων.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ελληνικό Κτηµατολόγιο/Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναµικού Μεσογείων 288, Τ.Κ. 15562 Χολαργός, υπόψη κας Α. Διονυσοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 65 05 646, 210 65 05 766).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

The post Προκήρυξη για 100 προσλήψεις συμβασιούχων στο Κτηματολόγιο appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
http://neaflorina.gr/2018/09/prokiryxi-gia-100-proslipseis-symvasioychon-sto-ktimatologio/feed/ 0
Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis http://neaflorina.gr/2018/09/thesi-ergasias-apo-ton-omilo-etaireion-tottis-4/ http://neaflorina.gr/2018/09/thesi-ergasias-apo-ton-omilo-etaireion-tottis-4/#respond Fri, 07 Sep 2018 06:24:42 +0000 http://neaflorina.gr/?p=60379 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ TOTTIS ενδιαφέρεται να καλύψει την θέση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το εργοστάσιο ΤΡΟΦΙΜΩΝ που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Χημικού Μηχανικού – Χημικού – Τεχνολόγου Τροφίμων ή σχετικού με την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και χρήση Η/Υ Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες Ικανότητα διαχείρισης ομάδας – υφισταμένων […]

The post Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ TOTTIS ενδιαφέρεται να καλύψει την θέση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το εργοστάσιο ΤΡΟΦΙΜΩΝ που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού – Χημικού – Τεχνολόγου Τροφίμων ή σχετικού με την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και χρήση Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
 • Ικανότητα διαχείρισης ομάδας – υφισταμένων
 • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Μηχανολογική αντίληψη

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος με την ένδειξη «Βιογραφικό σημείωμα για την θέση ΤΠ-001» στην διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Τ.Κ. 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ

FAX: 23850-41132 e-mail: info@tottisfoods.gr

The post Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
http://neaflorina.gr/2018/09/thesi-ergasias-apo-ton-omilo-etaireion-tottis-4/feed/ 0
Οριστικοί πίνακες αναπληρωτών 2018 http://neaflorina.gr/2018/09/oristikoi-pinakes-anapliroton-2018/ http://neaflorina.gr/2018/09/oristikoi-pinakes-anapliroton-2018/#respond Thu, 06 Sep 2018 10:26:48 +0000 http://neaflorina.gr/?p=60359 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι, για το διδακτικό έτος 2018-2019 και για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν και της ανακοινοποίησης του από 5-9-2018 σχετικού πίνακα, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους ωραρίου, 1776 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ08, ΠΕ78, […]

The post Οριστικοί πίνακες αναπληρωτών 2018 appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι, για το διδακτικό έτος 2018-2019 και για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν και της ανακοινοποίησης του από 5-9-2018 σχετικού πίνακα, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους ωραρίου, 1776 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ08, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01 και ΤΕ02 στη Β/θμια Εκπαίδευση, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Πέμπτη 6 έως και τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018,όπου και θα τοποθετηθούν, εντός της ως άνω προθεσμίας, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Δείτε ΕΔΩ τους οριστικούς πίνακες.

The post Οριστικοί πίνακες αναπληρωτών 2018 appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
http://neaflorina.gr/2018/09/oristikoi-pinakes-anapliroton-2018/feed/ 0
Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis http://neaflorina.gr/2018/09/thesi-ergasias-apo-ton-omilo-etaireion-tottis-3/ http://neaflorina.gr/2018/09/thesi-ergasias-apo-ton-omilo-etaireion-tottis-3/#respond Wed, 05 Sep 2018 21:04:54 +0000 http://neaflorina.gr/?p=60324 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ TOTTIS ενδιαφέρεται να καλύψει την θέση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το εργοστάσιο ΤΡΟΦΙΜΩΝ που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Χημικού Μηχανικού – Χημικού – Τεχνολόγου Τροφίμων ή σχετικού με την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και χρήση Η/Υ Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες Ικανότητα διαχείρισης ομάδας – υφισταμένων […]

The post Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ TOTTIS ενδιαφέρεται να καλύψει την θέση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το εργοστάσιο ΤΡΟΦΙΜΩΝ που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού – Χημικού – Τεχνολόγου Τροφίμων ή σχετικού με την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και χρήση Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
 • Ικανότητα διαχείρισης ομάδας – υφισταμένων
 • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Μηχανολογική αντίληψη

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος με την ένδειξη «Βιογραφικό σημείωμα για την θέση ΤΠ-001» στην διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Τ.Κ. 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ

FAX: 23850-41132 e-mail: info@tottisfoods.gr

The post Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
http://neaflorina.gr/2018/09/thesi-ergasias-apo-ton-omilo-etaireion-tottis-3/feed/ 0
Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis http://neaflorina.gr/2018/09/thesi-ergasias-apo-ton-omilo-etaireion-tottis-2/ http://neaflorina.gr/2018/09/thesi-ergasias-apo-ton-omilo-etaireion-tottis-2/#respond Tue, 04 Sep 2018 21:12:18 +0000 http://neaflorina.gr/?p=60254 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ TOTTIS ενδιαφέρεται να καλύψει την θέση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το εργοστάσιο ΤΡΟΦΙΜΩΝ που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Χημικού Μηχανικού – Χημικού – Τεχνολόγου Τροφίμων ή σχετικού με την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και χρήση Η/Υ Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες Ικανότητα διαχείρισης ομάδας – υφισταμένων […]

The post Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ TOTTIS ενδιαφέρεται να καλύψει την θέση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το εργοστάσιο ΤΡΟΦΙΜΩΝ που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού – Χημικού – Τεχνολόγου Τροφίμων ή σχετικού με την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και χρήση Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
 • Ικανότητα διαχείρισης ομάδας – υφισταμένων
 • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Μηχανολογική αντίληψη

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος με την ένδειξη «Βιογραφικό σημείωμα για την θέση ΤΠ-001» στην διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Τ.Κ. 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ

FAX: 23850-41132 e-mail: info@tottisfoods.gr

The post Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
http://neaflorina.gr/2018/09/thesi-ergasias-apo-ton-omilo-etaireion-tottis-2/feed/ 0
44 θέσεις εργασίας στο ΛΚΔΜ http://neaflorina.gr/2018/09/44-theseis-ergasias-sto-lkdm-2/ http://neaflorina.gr/2018/09/44-theseis-ergasias-sto-lkdm-2/#respond Tue, 04 Sep 2018 08:15:52 +0000 http://neaflorina.gr/?p=60188 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι το ΛΚΔΜ ανακοίνωσε την πρόσληψη 44 εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών ορυχείων και κλάδων. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτηση από 5/9/2018 έως 14/9/2018 στην γραμματεία του τομέα διαχείρισης ανθρωπίνου […]

The post 44 θέσεις εργασίας στο ΛΚΔΜ appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι το ΛΚΔΜ ανακοίνωσε την πρόσληψη 44 εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών ορυχείων και κλάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτηση από 5/9/2018 έως 14/9/2018 στην γραμματεία του τομέα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού ΔΕΛΚΔΜ 23ο χλμ Κοζάνης Πτολεμαΐδας.

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ.

The post 44 θέσεις εργασίας στο ΛΚΔΜ appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
http://neaflorina.gr/2018/09/44-theseis-ergasias-sto-lkdm-2/feed/ 0
Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis http://neaflorina.gr/2018/09/thesi-ergasias-apo-ton-omilo-etaireion-tottis/ http://neaflorina.gr/2018/09/thesi-ergasias-apo-ton-omilo-etaireion-tottis/#respond Mon, 03 Sep 2018 21:15:37 +0000 http://neaflorina.gr/?p=60092 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ TOTTIS ενδιαφέρεται να καλύψει την θέση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το εργοστάσιο ΤΡΟΦΙΜΩΝ που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Χημικού Μηχανικού – Χημικού – Τεχνολόγου Τροφίμων ή σχετικού με την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και χρήση Η/Υ Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες Ικανότητα διαχείρισης ομάδας – υφισταμένων […]

The post Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ TOTTIS ενδιαφέρεται να καλύψει την θέση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το εργοστάσιο ΤΡΟΦΙΜΩΝ που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού – Χημικού – Τεχνολόγου Τροφίμων ή σχετικού με την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και χρήση Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
 • Ικανότητα διαχείρισης ομάδας – υφισταμένων
 • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Μηχανολογική αντίληψη

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος με την ένδειξη «Βιογραφικό σημείωμα για την θέση ΤΠ-001» στην διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Τ.Κ. 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ

FAX: 23850-41132 e-mail: info@tottisfoods.gr

The post Θέση εργασίας από τον Όμιλο Εταιρειών Tottis appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
http://neaflorina.gr/2018/09/thesi-ergasias-apo-ton-omilo-etaireion-tottis/feed/ 0
16 θέσεις εργασίας στον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα http://neaflorina.gr/2018/08/16-theseis-ergasias-ston-ais-amyntaioy-filota/ http://neaflorina.gr/2018/08/16-theseis-ergasias-ston-ais-amyntaioy-filota/#respond Tue, 28 Aug 2018 09:43:29 +0000 http://neaflorina.gr/?p=59686 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, που εδρεύει στο 9ο χιλ της Εθνικής οδού Αμυνταίου-Φιλώτα του Νομού Φλώρινας, με ειδικότητα ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ,ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων με […]

The post 16 θέσεις εργασίας στον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, που εδρεύει στο 9ο χιλ της Εθνικής οδού Αμυνταίου-Φιλώτα του Νομού Φλώρινας, με ειδικότητα ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ,ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων με 8μηνη σύμβαση. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο αςεπ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΐΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ/ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ Τ.Θ 139, Τ.Κ 53200 – ΑΜΥΝΤΑΙΟ, υπόψη κας ΖΕΖΙΟΥ Όλγας τηλ: 24630- 59292 ή κας ΠΑΤΕΡΑ Ευαγγελίας τηλ: 24630- 59282 ή κας ΜΠΑΤΙΝΑ Ειρήνης τηλ: 24630- 59282.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αμυνταίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (ΜΜΜ.όθϊ.^Γ)· γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (ΜΜΜ.αδθρ.^) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ςΟχ· δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (^ΜΜ.Κθρ.ςον.ς^, απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2018 ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ.pdf

Αρμόδιοι Yπάλληλοι:

Ζέζιου Όλγα  –  τηλ : 2463059292

Πατέρα Ευαγγελία – τηλ : 2463059282

The post 16 θέσεις εργασίας στον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
http://neaflorina.gr/2018/08/16-theseis-ergasias-ston-ais-amyntaioy-filota/feed/ 0
ΑΣΕΠ 1Γ/2017: Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης για τις 548 μόνιμες προσλήψεις στην ΑΑΔΕ http://neaflorina.gr/2018/08/asep-1g-2017-i-vathmologia-tis-graptis-exetasis-gia-tis-548-monimes-proslipseis-stin-aade/ http://neaflorina.gr/2018/08/asep-1g-2017-i-vathmologia-tis-graptis-exetasis-gia-tis-548-monimes-proslipseis-stin-aade/#respond Fri, 24 Aug 2018 06:41:43 +0000 http://neaflorina.gr/?p=59392 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκδόθηκε και καταχωρίστηκε η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2017 – ΦΕΚ 40/1-12-2017και ΦΕΚ 44/21-12-2017 Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα […]

The post ΑΣΕΠ 1Γ/2017: Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης για τις 548 μόνιμες προσλήψεις στην ΑΑΔΕ appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκδόθηκε και καταχωρίστηκε η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2017 – ΦΕΚ 40/1-12-2017και ΦΕΚ 44/21-12-2017 Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα → Πολίτες → Αποτελέσματα → Γραπτά/Βαθμολογίες.

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Η βαθμολογία εξέτασης κάθε υποψηφίου είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των δύο μαθημάτων της αντίστοιχης ομάδας, λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος, όπως αυτοί ορίζονται στην οικεία Προκήρυξη (σελ. 1061).

Οι προβλεπόμενοι προσωρινοί πίνακες θα ανακοινωθούν μετά τον έλεγχο των τυπικών προσόντων όσων υποψηφίων συγκέντρωσαν τη βαθμολογία βάσης στη γραπτή εξέταση και τον προσδιορισμό της συνολικής βαθμολογίας τους, η οποία θα προκύψει αφού προστεθούν στον βαθμό της γραπτής εξέτασης οι προσαυξήσεις που δικαιούται ο κάθε υποψήφιος.

Τυχόν ενστάσεις δεν υποβάλλονται στην παρούσα φάση αλλά μετά την ανάρτηση των προβλεπόμενων προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

The post ΑΣΕΠ 1Γ/2017: Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης για τις 548 μόνιμες προσλήψεις στην ΑΑΔΕ appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
http://neaflorina.gr/2018/08/asep-1g-2017-i-vathmologia-tis-graptis-exetasis-gia-tis-548-monimes-proslipseis-stin-aade/feed/ 0
Η κάρτα ανεργίας και τι προσφέρει http://neaflorina.gr/2018/08/i-karta-anergias-kai-ti-prosferei/ http://neaflorina.gr/2018/08/i-karta-anergias-kai-ti-prosferei/#respond Mon, 20 Aug 2018 08:37:02 +0000 http://neaflorina.gr/?p=59064 Λεπτομερειακό πίνακα, που περιλαμβάνει το σύνολο των “προνομίων” των δικαιούχων των καρτών ανεργίας, έδωσε προς αναλυτική ενημέρωσή τους, ο ΟΑΕΔ. Δείτε ποια είναι: 1 Μοριοδότηση στις Προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ Μοριοδότηση ανεργίας σε προκυρήξεις Δημοσίων Φορέων, ως κριτήριο κατάταξης 2 Μοριοδότηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, μοριοδότηση ανεργίας ως κριτήριο κατάταξης 3 Δυνατότητα Συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές […]

The post Η κάρτα ανεργίας και τι προσφέρει appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>

Λεπτομερειακό πίνακα, που περιλαμβάνει το σύνολο των “προνομίων” των δικαιούχων των καρτών ανεργίας, έδωσε προς αναλυτική ενημέρωσή τους, ο ΟΑΕΔ.

Δείτε ποια είναι:

Μοριοδότηση στις Προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ

 • Μοριοδότηση ανεργίας σε προκυρήξεις Δημοσίων Φορέων, ως κριτήριο κατάταξης

Μοριοδότηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, μοριοδότηση ανεργίας ως κριτήριο κατάταξης

3 Δυνατότητα Συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές (Απασχόληση, Κατάρτιση, Συμβουλευτική)

 • Δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα απασχόλησης, μοριοδότηση ανεργίας ως κριτήριο κατάταξης, δικαίωμα συμμετοχής σε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, διατήρηση της ανεργίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης

Δυνατότητα Συμμετοχής σε Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό)

 • Προσοχή: Το δικαίωμα αυτό χάνεται στην περίπτωση που οι άνεργοι απολέσουν την ιδιότητα του ανέργου σε χρόνο που δεν τους επιτρέπει να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά ως εργαζόμενοι

Ασφάλιση μέσω του ΕΛΕΚΠ – κλάδος ΛΑΕΚ στον κλάδο ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 • Παροχές ασθενείας σε είδος σε όσους έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 3.000 ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ

6 Προαιρετική Ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης και ΕΤΕΑ (Επικουρική Ασφάλιση) μέσω του ΕΛΕΚΠ – κλάδος ΛΑΕΚ

 • Οι άνεργοι (άνδρες άνω των 60 ετών, γυναίκες άνω των 55 ετών) που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης της σύνταξής τους στο ΙΚΑ, πρέπει να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για 12 τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν ενεργό δελτίο ανεργίας

Ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

 • Χορηγείται σε όσους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000 ευρώ , εφόσον ισχύουν και άλλες προϋποθέσεις που ελέγχονται από τον αρμόδιο Φορέα

Μειώσεις ή Απαλλαγές από τη φορολογική αρχή (ΕΝΦΙΑ κ.λπ.)

 • Χορηγείται έκπτωση 50% ή 100% σε φορολογούμενους που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος, ή είναι πολύτεκνοι ή ανάπηροι (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο)

Ένταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν σε δάνεια, οφειλές κλπ (Νόμος Κατσέλη)

 • Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται, ώστε ο δικαστής να έχει πλήρη γνώση για την κατάσταση του δανειολήπτη – οφειλέτη αλλά και να είναι παραδεκτή η αίτηση είναι τα εξής:
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (από το Δήμο ή τα ΚΕΠ),
 • Τα έξοδα διαβίωσης (ενοίκιο, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, κινητό τηλέφωνο κλπ),
 • Τα εισοδήματα του αιτούντος (μισθός, σύνταξη, ενοίκιο ή από άλλη πηγή),
 • Πρόσφατες καταστάσεις οφειλών του νόμου από τις Τράπεζες, 5. Κάρτα ανεργίας & βεβαίωση ΟΑΕΔ περί επιδότησης ή μη σε περίπτωση ανέργου

10 Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

11 Δυνατότητα Συμμετοχής σε προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα

12 Ωφελούμενοι διαφόρων παροχών (π.χ. επίδομα θέρμανσης)

 • Η αίτηση γίνεται μέσω TAXIS-NET

13 Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

 • Διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνικής επανένταξη

14 Πιθανά οφέλη από παροχές Δήμων (π.χ. δημοτικά κολυμβητήρια, δημοτικά θέατρα)

15 Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

The post Η κάρτα ανεργίας και τι προσφέρει appeared first on Νέα Φλώρινα.

]]>
http://neaflorina.gr/2018/08/i-karta-anergias-kai-ti-prosferei/feed/ 0