- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Διασχολικοί αγώνες στη Φλώρινα του 1936

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου του 1936, είχαν γίνει στη Φλώρινα γυμναστικές επιδείξεις και διασχολικοί αγώνες του Γυμνασίου Φλώρινας, του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Φλώρινας καθώς και γυμνασίων από άλλες περιοχές, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας.
Όπως μας πληροφορεί η «Μακεδονική», φ.370/20-5—1936, οι αγώνες επρόκειτο να γίνουν την Κυριακή 17 Μαΐου, όμως λόγω κακοκαιρίας «έγιναν εν πάση επισημότητι την Δευτέραν το απόγευμα εις το ενταύθα γήπεδον».
Και συνεχίζει το σχετικό δημοσίευμα:
«Παρ όλον το εργάσιμον της ημέρας πλήθος κόσμου παρηκολούθησεν τους αγώνας. Εκ των επισήμων παρηκολούθησαν ο κ. Δήμαρχος, ο Στρατηγός της 9ης Μεραρχίας κ. Λέλος, ο Διοικητής του Τομέως συνταγματάρχης κ. Γ. Καραβοκύρης, ο Διοικητής του Τάγματος, Ταγματάρχης κ. Μαχάς μετά πολλών αξιωματικών του Τάγματος, ο Δ/της Χωροφ/κής κ. Παπαδημητρίου, ο Γεν. Επιθεωρητής των Σχολείων κ. Μισιρλής, ο Επιθεωρητής των Δημοτ. Σχολείων κ. Βασιλικόπουλος, ο Έφορος, ο Ταμίας και άλλοι. Η παρέλασις των αθλητών με τας σημαίας και των μαθητών των Γυμνασίων υπήρξεν μεγαλοπρεπής. Μετά την παρέλασιν έγινε η έπαρσις της σημαίας και έπειτα ο κ. Γενικός δι’ εμπνευσμένης προσφωνήσεως προς τους μαθητάς εκήρυξεν την έναρξιν των αγώνων. Μετά τας ωραίας Σουηδικάς ασκήσεις των μαθητών του Γυμνασίου και μαθητριών του Γυμνασίου και Ανωτέρου Παρθεναγωγείου ήρχισαν οι αγώνες, περί των οποίων θα γράψωμεν εις στο προσεχές».
Στο επόμενο φύλλο της ίδιας εφημερίδας (371/29-5-1936), δημοσιεύονται δυο φωτογραφίες από τους αγώνες και ρεπορτάζ σχετικό με τις διακρίσεις σε αυτούς.
Με τίτλο: «Διασχολικοί αγώνες – Γυμναστικαί Επιδείξεις του Γυμνασίου μας και Αν. Παρθεναγωγείου» διαβάζουμε:
«Το γενικός πρόσταγμα είχεν ο κ. Νικολαϊδης Αν. ως αρχαιότερος.
Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής:
Πρώτοι νικηταί
Εις τον δρόμον ταχύτητος 200 μ. Καμχής Μωυσής, Γυμνασίου Φλωρίνης.Εις τον δρόμον ταχύτητος 60 μ. Πουλουλίδης, Γυμνασίου Τσοτυλίου. Εις τον δρόμον ταχύτητος θηλέων 60 μ. Κάλφογλου Δ., Ημιγυμν. Πτολεμαϊδος. Ακοντισμός Λιώτσης, Δημ. Γυμνασίου Φλωρίνης, Λιθοβολία, Μπατακοίας Β., Γυμνασίου Γρεβενών. Άλμα εις ύψος, Λιάπης, Γυμνασίου Τσοτυλίου. Ακόντιον θηλέων Τζήκα Ευρ., Γυμνασίου Γρεβενών.
Πρώτοι νικηταί εις την Σκοποβολήν Αρρένων Θήκας Ευάγ., Γυμνασίου Τσοτυλίου, θηλέων Βέγλη Μαρίκα, Γυμνασίου Φλωρίνης, Σπίρτου Μαρία, Γυμνασίου Γρεβενών. Παίδων Βεργής Νικ., Ημιγυμ. Γιαννιτσών.
Μετά τους αγώνας αι μαθήτριαι των δύο σχολείων εχόρευσαν ωραίους χορούς τους οποίους εδίδαξεν η φιλόπονος γυμναστρια Δόμνα Κουσουρέτα. Μεθ΄ ό ο Γεν. Επιθεωρητής συνεχάρη τους Γυμναστάς των Γυμνασίων δια τους αγώνας και τα γυμναστικάς επιδείξεις και εκήρυξεν την λήξιν των αγώνων.
Συγχαίρομεν θερμώς τους Γυμναστάς των Γυμνασίων των λαβόντων μέρος εις τους αγώνας και ιδιαιτέρως τους κ.κ. Αν. Νικολαϊδην, Χαραλαμπάκην γυμναστάς του Γυμνασίου και Δα Δόμναν Κουσουρέταν των ανωτέρου Παρθεναγωγείου δια την εντατικήν των εργασίαν με τα τόσον λαμπρά αποτελέσματα.»
Για το ίδιο γεγονός ο «Μακεδονικός Αστήρ», στο φύλλο.56/833/23-5-1936, μας πληροφορεί για τις σχολικές μονάδες που έλαβαν μέρος στους διασχολικούς αγώνες:
«Μετά τας γυμναστικάς επιδείξεις εγένοντο αθλητικοί αγώνες του Γυμνασίου και Ανωτέρου Παρθεναγωγείου της πόλεώς μας μετά των επί τούτω αφιχθέντων Γυμνασίων, ημιγυμνασίων, και Παρθεναγωγείων Καστορίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Εδέσσης, Σιατίστης, Τσοτυλίου, Εορδαίας, Γιαννιτσών και Σερβίων και του Διδ/λείου Κοζάνης».
Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσηςwww.florinapast.gr
sxolikoi 1036a sxolikoi 1936b sxolikoi 1936d