- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες

Τα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας σας ενημερώνουν για τη διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2016.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποδοχή και ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων παροχών στο Πρόγραμματης Αγροτικής Εστίας παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2016, μέσω on- line διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των ΚΕΠ και του Κλάδου Μηχανογράφησης του ΟΓΑ, ξεκίνησε την Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2016 και αφορά σε 1300πολύτεκνες μητέρες, ασφαλισμένες στον ΟΓΑ. Στις πολύτεκνες αγρότισσεςμητέρες θα καταβληθεί χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων για τις πολύτεκνες μητέρες, ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισηςτου ΟΓΑ ξεκινά την Τρίτη 01-11-2016 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 18-11-2016. Η δικαιούχος πολύτεκνη αγρότισσα μητέρα μπορεί να υποβάλει αίτησησυμμετοχής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων του ΟΓΑ σε πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, οι δικαιούχοι θα πρέπει:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η δικαιούχος πολύτεκνη μητέρα, ασφαλισμένη στον ΟΓΑ θα πρέπει υποχρεωτικά ναπροσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου η ηλεκτρονική αίτηση νασυμπληρωθεί σύμφωνα με αυτά:

α) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς

β) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και τέκνων).(Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης των τέκνωνστον ΟΓΑ δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη στον ΟΓΑ μητέρα αλλά από τονασφαλισμένο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί καιτο ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου).

γ) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ήάλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο αριθμόςφορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της πολύτεκνης μητέρας και του συζύγου.

δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελταεφόσον δεν προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή τηςαίτησης), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννηθέντων τέκνων.

ε) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν στην ανώτατη ή ανώτερηεκπαίδευση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής, φωτοαντίγραφο της ΑκαδημαϊκήςΤαυτότητας («πάσο»).

ζ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ήσε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται «πάσο», Βεβαίωση Σπουδών.

η) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών και εφόσον είναι άνεργα, ΒεβαίωσηΑνεργίας του ΟΑΕΔ, (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολήτης αίτησης).

θ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει οαριθμός ΙΒΑΝ της πολύτεκνης μητέρας, (ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνημητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού).

ι) Απόκομμα καταβολής εισφορών ΟΓΑ. Η προσκόμιση του δεν είναιυποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως στη διαδικασίαανεύρεσης του Αριθμού Μητρώου ΟΓΑ.

κ) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησηςσυμμετοχής, πρέπει εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσεικαι εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

 

Η Διοίκηση του ΟΓΑ επισημαίνει ότι σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον απόαριθμό μεγαλύτερο των χιλίων τριακοσίων (1300) ατόμων ως κριτήριο επιλογήςκαθορίστηκε η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τουΟΓΑ.Ωστόσο, προτεραιότητα στηνκλήρωση θα έχουν οι πολύτεκνες μητέρες, οι οποίες δεν κληρώθηκαν σταπροηγούμενα προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το ανωτέρω Πρόγραμμα (προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής αίτησης κ.λ.π.), οιενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr)στη διαδρομή Προγράμματα Αγροτικής Εστίας/ Πληροφορίες για τους δικαιούχους προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ή να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου μας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ωράριο Λειτουργίας των ΚΕΠ της πόλης μας είναι : ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 20:00 και ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:00, ενώ των αποκεντρωμένων ΚΕΠ του ΔήμουΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:30.