- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Κ.Δ.Α.Π. – ΜΕΑ του δήμου Φλώρινας

H Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας απέστειλε προς έγκριση στο ΑΣΕΠ προκήρυξη για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο προγραµµάτων, 3 ατόµων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», συγκεκριµένα στη δοµή Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ.∆.Α.Π.-ΜΕΑ) Φλώρινας.

Ειδικότητες:

 

Η σχετική προκήρυξη θα δημοσιευτεί μόλις υπάρξει η έγκριση του ΑΣΕΠ.