- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Ηλεκτροφόρες περιφράξεις σε περιοχές του δήμου Αμυνταίου όπου παρουσιάστηκαν περιστατικά προσέγγισης αρκούδας

Ο Δήμος Αμυνταίου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος LIFE AMYBEAR «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους, θα προμηθευτεί ηλεκτροφόρες περιφράξεις με σκοπό την πιλοτική τοποθέτησή τους σε κάποιες περιοχές όπου παρουσιάστηκαν περιστατικά προσέγγισης αρκούδας.

Οι περιφράξεις θα παραχωρηθούν δωρεάν σε δικαιούχους για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κλήρωσης έως και την 31/07/2020, με δυνατότητα επέκτασης της δωρεάν παραχώρησης έως και 5 έτη μετά τη λήξη του έργου (31/07/2025). Με την πάροδο του χρονικού διαστήματος, οι περιφράξεις θα επιστραφούν στο Δήμο.

Τα φυσικά πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην δράση, θα πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου έως και την 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρως συμπληρωμένη και υπογραμμένη, την οποία θα μπορούν να προμηθεύονται από τα ανωτέρω σημεία υποβολής αιτήσεων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.amyntaio.gr). Στην αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν τον τύπο της περίφραξης (με πάνελ ή με σύνδεση με ηλ. ρεύμα) για τον οποίο ενδιαφέρονται καθώς και το μήκος της κατά προσέγγιση.
  2. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία

Για τους κτηνοτρόφους (επιπλέον των ανωτέρω Α και Β):

Για τους μελισσοκόμους (επιπλέον των ανωτέρω Α και Β):

Για την τελική επιλογή των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων που θα συμμετέχουν στη δράση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί σε νέα ανακοίνωση.

Έπειτα από την επιλογή τους, οι δικαιούχοι θα υπογράψουν Συμφωνητικό Παραλαβής και Ορθής Χρήσης των Ηλεκτροφόρων Περιφράξεων.

Για το Δήμο Αμυνταίου

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Ακριτίδης