- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Ψήφισμα των κληρικών της Μητροπόλεως Φλωρίνης για τη μελετώμενη τροποποίηση του Συντάγματος και τη μισθοδοσία των ιερέων

Τὴν Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε Γενικὴ Ἱερατικὴ Σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας, τὴν ὁποία συνεκάλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Θεόκλητος, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Φλωρίνης.

Κατὰ τὴ Σύναξη ὁ Σεβασμιώτατος, μεταξὺ ἄλλων, ἐνημέρωσε τοὺς κληρικοὺς γιὰ τὴν μελετωμένη ὑπὸ τοῦ κράτους τροποποίηση τοῦ 3ου ἄρθρου τοῦ Συντάγματος καθὼς καὶ γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Μετὰ τὴν ἐνημέρωση ἡ Ἱερατικὴ Σύναξη ἐξέδωσε τὸ ἀκόλουθο Ψήφισμα:

«Ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας, ἀφοῦ ἐνημερωθήκαμε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Θεόκλητο γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ 3ου ἄρθρου τοῦ Συντάγματος καὶ τοῦ τρόπου μισθοδοσίας τῶν ἱερέων, δηλώνουμε τὰ ἑξῆς:

1. Μετὰ ἀπὸ τὴν νομιμοποίηση τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων», τὴν ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν κ.ἄ., ἡ Κυβέρνηση ἔρχεται νὰ προσθέσει ἕνα νέο κρίκο στὴν ἁλυσίδα τῶν ἀντιχριστιανικῶν ἐνεργειῶν της, ποὺ εἶναι ἡ τροποποίηση τοῦ 3ου ἄρθρου τοῦ Συντάγματος, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ ἑλληνικὸ κράτος θὰ χαρακτηρίζεται πλέον ὡς «οὐδετερόθρησκο», δηλαδὴ ἄθρησκο. Ἄμεση συνέπεια αὐτοῦ θὰ εἶναι ὁ χωρισμός του ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μετὰ ἀπὸ 200 σχεδὸν χρόνια συναλληλίας.

Εἶναι προφανὲς ὅτι μὲ τὴν τροποποίηση αὐτή, ὅπως καὶ μὲ τὰ ἄλλα ἀντιχριστιανικὰ μέτρα ποὺ γίνονται, ἐπιχειρεῖται συνειδητὰ ὁ θρησκευτικὸς ἀποχρωματισμὸς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ ἀποκοπὴ τοῦ λαοῦ μας ἀπὸ τὶς ὀρθόδοξες χριστιανικές του ρίζες καὶ παραδόσεις. Μετὰ τὴν ἀλλαγὴ αὐτὴ τοῦ Συντάγματος θὰ μπορεῖ εὔκολα ἡ πολιτεία νὰ προχωρήσει στὴν πλήρη κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, στὴν ἀποκαθήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ τὰ ἄλλα δημόσια κτήρια, στὴν κατάργηση τῶν ἱερῶν συμβόλων, στὴν ἀπαγόρευση τῶν κωδωνοκρουσιῶν ἀπὸ τοὺς ναοὺς καὶ στὸν ἐξοβελισμὸ κάθε χριστιανικῆς παρουσίας ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ζωὴ τοῦ τόπου μας.

2. Πρέπει ὡστόσο νὰ γνωρίζουν αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, ὅτι ἡ πολεμικὴ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας δὲν πρόκειται σὲ καμμιά περίπτωση νὰ τὴν βλάψει. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ζωὴ 2000 χρόνων. Ἔχει ὑποστεῖ ἀναρίθμητους διωγμοὺς ἀπὸ ἀντίθεες δυνάμεις. Κανένας δὲν μπόρεσε νὰ τὴν καταβάλει. Ἀντίθετα, ὅλοι ὅσοι τὴν πολέμησαν συνετρίβησαν καὶ ξεχάστηκαν. Εἶναι, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, σὰν ἕνα πλοῖο ποὺ «κλυδωνίζεται, ἀλλ’ οὐ καταποντίζεται». Ἡ Ἐκκλησία «πολεμουμένη, νικᾶ· διωκομένη, λαμπροτέρα γίνεται». Κι αὐτό, διότι ἱδρυτής της δὲν εἶναι ἄνθρωπος· εἶναι ὁ Χριστός, ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Καὶ ὄχι μόνο δὲν θὰ τὴν βλάψει ὁ χωρισμός της ἀπὸ τὸ κράτος ἀλλὰ καὶ θὰ τὴν κάνει πιὸ ἔνδοξη καὶ πιὸ δυνατή. Θὰ γίνει, κατὰ τὸ ὅραμα τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου μας Αὐγουστίνου Καντιώτη, μιὰ «ἐλευθέρα καὶ ζῶσα Ἐκκλησία».

3. Αὐτὸς ποὺ θὰ χάσει καὶ θὰ ζημιωθεῖ ἀπὸ τὸν χωρισμὸ εἶναι τὸ ἔθνος μας, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ζωογόνος δύναμη μὲ τὴν ὁποία ἐπιβίωσε ἡ πατρίδα μας κατὰ τὴν ἱστορική της πορεία καὶ ἰδιαίτερα κατὰ τὰ 400 χρόνια τῆς σκλαβιᾶς. Ἕλληνες καὶ ξένοι ἱστορικοὶ ἀναγνωρίζουν ὅτι ὁ βασικὸς παράγοντας ἀποτροπῆς τοῦ ἐξισλαμισμοῦ κατὰ τὴν τουρκοκρατία, ἀλλὰ καὶ ἀποφασιστικὸς συντελεστὴς στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ γένους καὶ στὴ δημιουργία ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ κράτους, ἦταν ἡ πολυποίκιλη θυσιαστικὴ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας.

4. Οἱ κυβερνῶντες μὲ τὴν πολεμική τους αὐτὴ ἐπιδεικνύουν ἔλλειψη σεβασμοῦ καὶ ἀχαριστία στὴ μητέρα καὶ τροφὸ τοῦ ἔθνους μας. Λησμονοῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἦταν δίπλα στὸ λαὸ σὲ ὅλες τὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ἱστορίας του καὶ παροῦσα σὲ ὅλους τοὺς ἀγῶνες τοῦ ἔθνους· τουρκικὴ σκλαβιά, ἐπανάσταση τοῦ 1821, μακεδονικὸς ἀγώνας, μικρασιατικὴ καταστροφή, γερμανικὴ κατοχὴ κ.λπ. Χιλιάδες εἶναι οἱ κληρικοὶ ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας.

5. Ὅλη αὐτὴ ἡ προσπάθεια ἔρχεται καὶ σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴ βούληση τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας στὸν δημόσιο βίο. Προσκρούει ἐπίσης στὴ θέληση τῶν προγόνων μας, ποὺ ἐλευθέρωσαν τὴν πατρίδα μας μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες τους ὄχι γιὰ νὰ γίνει ἕνα οὐδετερόθρησκο κράτος, ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ὡς ἐκ τούτου ἐκφράζουμε τὴν πλήρη ἀντίθεσή μας στὴν μελετωμένη τροποποίηση.

6. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου τῆς μισθοδοσίας τῶν ἱερέων, ποὺ θὰ ὁδηγήσει, ὅπως εἶναι φανερό, σὲ σταδιακὴ κατάργησή της, ἐκφράζουμε τὴν πικρία μας· διότι τὸ κράτος, ἀφ’ ἑνὸς ἀθετεῖ τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ ἀνέλαβε νὰ μισθοδοτεῖ ἐσαεὶ τὸν κλῆρο, ὡς ἀντάλλαγμα τῆς τεράστιας περιουσίας ποὺ τοῦ παραχώρησε ἡ Ἐκκλησία, ἀφ’ ἑτέρου παραβλέπει τὸ μεγάλο καὶ πολύπλευρο ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν οἱ ἱερεῖς. Δὲν ἐκτιμᾶ τὸ ὅτι οἱ κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας συντελοῦν τὰ μέγιστα στὴν ἠθικὴ ἐξυγίανση τῆς κοινωνίας, στὸν περιορισμὸ τῆς ἐγκληματικότητας, τῆς ἀναρχίας καὶ τῆς παρανομίας. Λησμονεῖ ἐπίσης ὅτι στὰ δύσκολα χρόνια ποὺ περνᾶ ὁ τόπος μας οἱ ἱερεῖς προσφέρουν ἀθόρυβα ἕνα τεράστιο κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο, ἀνακουφίζοντας τὸν ψυχικὸ πόνο τῶν ἀνθρώπων, ἐνισχύοντας οἰκονομικὰ πολλὲς φτωχὲς οἰκογένειες ποὺ δυστυχοῦν, παρέχοντας συσσίτιο καὶ τρόφιμα σὲ χιλιάδες ἀνθρώπους ποὺ πεινοῦν.

Ὡς ἐκ τούτου ζητοῦμε νὰ ἐξακολουθήσει ὁ ἱερὸς κλῆρος νὰ μισθοδοτεῖται ἀπὸ τὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῶν τοῦ Κράτους, ὅπως μέχρι τώρα.

Γιὰ τοὺς 112 ἱερεῖς

Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου

Προϊστάμενος Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

 Ἁγίου Παντελεήμονος  Φλωρίνης