- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Σημαντική ενημέρωση σχετικά με την έναρξη υποβολής δηλώσεων Κτηματολογίου από τον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Π.Ε. Φλώρινας

Τη Δευτέρα 14/1/2019 ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Φλώρινας. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2308/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δήλωση αφορά το δικαίωμα επί ακινήτου και όχι το ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

 Η δήλωση, μπορεί να υποβληθεί τόσο στο γραφείο Κτηματογράφησης, που λειτουργεί στην πόλη της Φλώρινας στην Πλατεία Μ. Αλεξάνδρου (κύκλος Φλώρινας), όσο και ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που λειτουργεί στον ιστοχώρο της Ελληνικό Κτηματολόγιο: https://www.ktimanet.gr Η δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από τρίτο πρόσωπο, το οποίο είναι εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο για τον σκοπό αυτό.

 Η συμπλήρωση της δήλωσης γίνεται από τον ίδιο τον δηλούντα και είναι μια απλή διαδικασία[2], (για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης ανά είδος δικαιώματος, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στο www.kthma.gr , το οποίο χειρίζεται η υπεύθυνη ανάδοχος εταιρεία κτηματογράφησης στην Π.Ε. Φλώρινας). Στις περιπτώσεις που κάποιος δεν μπορεί να συμπληρώσει ορθά την δήλωση, υπάρχει αδυναμία εντοπισμού ή ανεπαρκής εντοπισμός του ακινήτου και ελλείψεις ή ανεπαρκής νομική τεκμηρίωση του δηλούμενου δικαιώματος, θα πρέπει να απευθυνθεί στους κατάλληλους κατά περίπτωση (Μηχανικούς ή Νομικούς) επιστήμονες. Η προσφυγή κατά την περίοδο των δηλώσεων σε Μηχανικό ή Νομικό εξασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, τον ορθό εντοπισμό του ακίνητου από τον Μηχανικό και την ορθή νομική τεκμηρίωση του δικαιώματος από τον Νομικό. Είναι σημαντικό για τους πολίτες να εξασφαλιστεί η ορθή συμπλήρωση της δήλωσης και η αποφυγή προβλημάτων, η αντιμετώπιση των οποίων στην περίοδο των ενστάσεων της κτηματογράφησης ή στη συνέχεια στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, μπορεί να αποδειχθεί περίπλοκη, χρονοβόρα και ιδιαίτερα δαπανηρή.

 Επισημαίνουμε ότι η υποβολή και συμπλήρωση της δήλωσης για το Κτηματολόγιο είναι μια σοβαρή και σημαντική διαδικασία και συμβουλεύουμε τους πολίτες να απευθυνθούν σε αρμόδιους επιστήμονες[1], όπως Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς κλπ., ώστε να κάνουν ορθό γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου τους. Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισμού και προσδιορισμού των ορίων του ακινήτου είναι το εξαρτημένο[1] τοπογραφικό διάγραμμα στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ87) που χρησιμοποιεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Αντιθέτως, ο απλός γεωγραφικός εντοπισμός ( σκαρίφημα, GPS χειρός – κινητό, αναγνώριση από αεροφωτογραφία) δεν κατοχυρώνει τα παραπάνω με απόλυτο τρόπο. Επίσης συμβάλλει στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου με ορθό τρόπο και εξασφαλίζει ότι δε θα προκύψουν χωρικά προβλήματα στο μέλλον.

 Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Π.Ε. Φλώρινας, σε αντίθεση με το κλίμα ανασφάλειας που επιχειρείται να δημιουργηθεί, θέλει να επισημάνει ότι η συμπλήρωση της δήλωσης είναι διαδικασία που μπορεί να διεκπεραιώσει κάθε πολίτης. Σημαντικό στοιχείο της δήλωσης, είναι ο γεωγραφικός εντοπισμός των ακίνητων, ο οποίος αποτελεί τεχνικό ζήτημα και επιβάλλεται να γίνει σωστά, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα που στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να οδηγήσουν σε πολυετείς και δαπανηρές δικαστικές διαμάχες και στην χειρότερη απώλεια δικαιωμάτων επί των ακινήτων. Τέλος, συνιστούμε στους πολίτες, να εμπιστευτούν εξειδικευμένους επιστήμονες για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης της ιδιοκτησίας τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο, οι οποίοι αποκλειστικά μπορεί να είναι αρμόδιοι Μηχανικοί[1] για τεχνικά ζητήματα και νομικοί, όταν απαιτείται, για την ορθή νομική τεκμηρίωση του δικαιώματος επί του ακινήτου.

Μετά τιμής, για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γώγος Κωνσταντίνος

Βίτκας Άγγελος

[1] Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αλλά και την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο ΕΓΣΑ’87 μπορούν να συντάξουν μόνο οι διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, οι διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΤΕ.

[2] Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95, ανακτήθηκαν από http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Documents/Pages/Οδηγίες%20συμπλήρωσης%20Δ1.pdf