- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή του αγώνα ποδηλασίας «Vitsi Challenge 2019»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9,10,47 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την από 4-9-2019 αίτηση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας All Cycling.
3. Την υπ’ αριθ. 143430 από 11-09-2019 απόφαση χορήγησης άδειας διεξαγωγής αγώνα της Π.Ε. Φλώρινας.
4. Τον Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄94) και το Ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α΄48).
5. Την υπ’ αριθ. 6028/19/1916529 από 13-9-2019 αναφορά – πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας.

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού και την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του εν θέματι αγώνα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από το 14ο χιλιόμετρο (Δροσοπηγή) μέχρι το 28ο χιλιόμετρο (όρια Νομών) της Επαρχιακής Οδού Φλώρινας-Καστοριάς, κατά τις ώρες 11:00΄ έως 14:30΄ της 15-09-2019 με την παρακάτω εξαίρεση:
– Σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος που είναι απαραίτητη η κίνηση οχήματος άμεσης ανάγκης (νοσοκομειακά οχήματα, οχήματα πρώτων βοηθειών και κλινικών, οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, των στρατιωτικών και λιμενικών αρχών, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δασαρχείου, αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρικού δικτύου, υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης) διακόπτεται υποχρεωτικά ο αγώνας προκειμένου διέλθει το ανωτέρω όχημα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η ασφάλεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης αποτελεί ευθύνη της διοργανώτριας αρχής και του αθλητικού σωματείου, οι δε υπηρεσίες που χορηγούν τις άδειες, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα.
Επειδή τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας είναι για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, όπως είναι και ο εν θέματι αναφερόμενος αγώνας, η Υπηρεσία μας συνηγορεί για την έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων του Τ.Τ. Φλώρινας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η απόφαση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4 της παρούσας), τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, καθώς και τις υποδείξεις – σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της οποίας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης, την τοποθέτηση της εργοταξιακής σήμανσης και την ανάρτηση της στο διαδίκτυο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής