- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Υποβολή αιτήσεων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή»

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Δημιουργική Γραφή»

(Creative Writing)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα

(120 πιστωτικές μονάδες ECTS)

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δημιουργική Γραφή» (Creative Writing), που συνδιοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη συνολικά ενενήντα (90) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής (Education Studies) με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή/Creative Writing and Literature writing.
  2. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση/Creative Writing and Education.
  3. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Συγγραφή/Creative Writing and Screenwriting.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ενενήντα (90), τριάντα (30) ανά Κατεύθυνση μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν ηλεκτρονικά τον φάκελο υποψηφιότητας (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. από 2 έως 6, καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως και 30 Ιουλίου, στη διεύθυνση [email protected]

O Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΝ/ΠΔΜ