- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Ο Δήμος Αμυνταίου για την ένταξη της Πράξης «Δράσεις Προστασίας των υδάτων Δήμου Αμυνταίου»

Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει, την ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5052386 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». Πρόκειται για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας των σημείων (ή πεδίων) υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργεί ο Δήμος Αμυνταίου.

 Οι εν λόγω εργασίες θα λάβουν χώρα σύμφωνα με το βασικό μέτρο με κωδικό Μ09Β0401 του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09). H δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 265.867,64 €.