- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Ο Δήμος Αμυνταίου για την ένταξη της Πράξης «Σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας νερού Δήμου Αμυνταίου»

Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει, την ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5052143 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». Πρόκειται για την υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού του Δήμου Αμυνταίου.

Οι εν λόγω εργασίες θα λάβουν χώρα σύμφωνα με το βασικό μέτρο με κωδικό Μ09Β0404 του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09). H δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 74.012,40 €.