- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών – διατροφικών – χαρτικών -βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 03-03-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
 7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
 9. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/2021 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ Β 793/27.2.2021)
 10. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 11. Την από 18/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 03/03/2021.
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 03/03/2021.
 3. Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.
 4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
 5. Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

Οι καταναλωτές οφείλουν:

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α46 3/3/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α31 3/3/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ1 3/3/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Γ11 3/3/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α29 3/3/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   Γ14 3/3/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   Γ18 3/3/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ   Δ45 3/3/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ52 3/3/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   Δ36 3/3/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ37 3/3/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ      
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ      
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ      
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   Γ21 3/3/2021
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ   Β2 3/3/2021
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   Α35 3/3/2021
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   E26 3/3/2021
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ      
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   Δ56 3/3/2021
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   Δ19 3/3/2021
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   Δ21 3/3/2021
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Δ44 3/3/2021
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   B30 3/3/2021
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α16 3/3/2021
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   Α45 3/3/2021
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α42 3/3/2021
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ29 3/3/2021
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   Δ6 3/3/2021
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Β34 3/3/2021
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   Α10 3/3/2021
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   Δ9 3/3/2021
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   Γ10 3/3/2021
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ      
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Γ17 3/3/2021
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ   Β1 3/3/2021
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Δ11 3/3/2021
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ      
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ16 3/3/2021
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   Α38 3/3/2021
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α27 3/3/2021
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   A40 3/3/2021
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ      
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   Δ53 3/3/2021
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ      
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ      
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ28 3/3/2021
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ      
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ      
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ      
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ      
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 3/3/2021
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 3/3/2021
76 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 3/3/2021
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ      
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ      
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ      

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A34 3/3/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ      
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ      
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   A36 3/3/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ      
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   A25 3/3/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   A38 3/3/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   A29 3/3/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA      
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ      
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ      
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A31 3/3/2021
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ      
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   A13 3/3/2021
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ      
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ      
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   A4 3/3/2021
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ      
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   A43 3/3/2021
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ      
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   A46 3/3/2021
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   A45 3/3/2021
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ      
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ      
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ      
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ      
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   A42 3/3/2021
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   A15 3/3/2021
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   A14 3/3/2021
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   A44 3/3/2021
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   A37 3/3/2021
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   A8 3/3/2021
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A17 3/3/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   A32 3/3/2021
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ      
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   A33 3/3/2021
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ   A11 3/3/2021
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ      
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ      
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   A40 3/3/2021
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   A21 3/3/2021
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   A6 3/3/2021
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   A12 3/3/2021
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ      
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   A30 3/3/2021
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   A35 3/3/2021
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   A18 3/3/2021
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   A20 3/3/2021
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   A23 3/3/2021
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   A41 3/3/2021
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   A26 3/3/2021
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ   A39 3/3/2021
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   A24 3/3/2021
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   A27 3/3/2021
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ      
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ      
76 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ      
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 3/3/2021
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ   3/3/2021
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ   3/3/2021

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ – ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ    
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ      
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Ε23 3/3/2021
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α25 3/3/2021
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Ε29 3/3/2021
7 STOJANOVSKA FANCHE      
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ      
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α19 3/3/2021
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Ε37 3/3/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Ε31 3/3/2021
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A33 3/3/2021
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔ    
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ      
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Ε40 3/3/2021
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   B322 3/3/2021
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Α22 3/3/2021
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Ε34 3/3/2021

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A7 3/3/2021
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ A19 3/3/2021
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ A22 3/3/2021
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
7 STOJANOVSKA FANCHE A10 3/3/2021
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ A16 3/3/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A28 3/3/2021
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A9 3/3/2021
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5 3/3/2021
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ    
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ