- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Δήμος Φλώρινας: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από ιδιώτες για την πρόληψη των πυρκαγιών

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός της πόλης, χωριών και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό των χώρων αυτών.

 

Προσοχή: Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου (άρθρο 94 παράγρ. 26 του Ν. 3852/2010). Παράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους, εφαρμόζοντας την υπ’ αριθμό 371/2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒ7ΩΗΙ-ΘΧΘ) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με θέμα: «Ψήφιση κανονισμού χρέωσης και επιβολής προστίμων αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων Δήμου Φλώρινας».

 

Το Τμήμα περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό και την ενημέρωση ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων των Κοινοτήτων του Δήμου, ώστε να προβούν:

Για διευκρινήσεις / πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:

για να ενημερώσουν ανάλογα την Υπηρεσία του Δήμου.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

  1. Η προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) για τη μείωση του κινδύνου αναφέρεται σε σειρά εργασιών που αποβλέπουν στην πλήρη απομάκρυνση κυρίως της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα, η ποώδης βλάστηση, τα φρύγανα, τα κατακείμενα ξερά κλαδιά κλπ.
  2. Επιπλέον στις εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνεται και αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα σε μία πυρκαγιά που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του εδάφους να περάσει στην κόμη των δένδρων και εν συνέχεια κινηθεί επικόρυφα με επικίνδυνη συμπεριφορά.
  3. Κλαδεύονται κλαδιά που έρχονται σε επαφή ή είναι κοντά σε στέγες παρακείμενων κτιρίων.
  4. Απομακρύνονται σκουπίδια (μπάζα, αστικά σκουπίδια, κουφάρια νεκρών ζώων κ.ά.) που συνήθως υποκρύπτονται μέσα στη πυκνή βλάστηση που τα έχει κατακλύσει και αποτελούν εστίες μόλυνσης και δυσοσμίας για τους περίοικους.

Ταυτόχρονα ο Δήμος Φλώρινας ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν. Η παρούσα ειδοποίηση να θεωρηθεί και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες.