- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Χρηματοδότηση της βελτίωσης των κτιριακών υποδομών και της προμήθειας ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λευκώνα

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε ένταξη της Πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση υποδομών Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λευκώνα Δήμου Πρεσπών”, συνολικού προϋπολογισμού 289.250 ευρώ, που αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης των κτιριακών υποδομών και της προμήθειας ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού τού Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λευκώνα Δήμου Πρεσπών, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία”, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με Δικαιούχο την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω 2 Υποέργων και συγκεκριμένα:

Η υλοποίηση της Πράξης αυτής θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του 3ου Πυλώνα Ανάπτυξης της ΟΧΕ/«Βελτίωση Διασύνδεσης, Πρόσβασης και Οργάνωσης Υποδομών και Υπηρεσιών» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 3.3/«Βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας», καθώς χωροθετείται εντός της Περιοχής Παρέμβασης της ΟΧΕ για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας και θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, τόσο για τους κατοίκους της περιοχής, όσο και για τους επισκέπτες.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 – «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία”, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.