- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Προκήρυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

 

Διάρκεια σπουδών: Δύο (2) εξάμηνα

Μαθήματα: θεωρητικά και εργαστηριακά, συμπυκνωμένα και εντατικά, με σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής:Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση», το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Κ.Α.ΕΠ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και το Τμήμα Ψυχολογίας της οικείας Σχολής καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη ογδόντα(80) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Δ.Π.Μ.Σ.«Επιστήμες της Αγωγής:Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση» (Φ.Ε.Κ. 4400/6-10-2020, Τ.Β΄) οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση».

Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ορίζεται σε ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται σε δύο (2) τμήματα φοιτητών, ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Φλώρινας και ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Κοζάνης.Για τη διδασκαλία των μαθημάτων ακολουθείται το διδακτικό μοντέλο της «μικτής μάθησης», στο οποίο η διά ζώσης διδασκαλία θα γίνεται για το 65% των μαθημάτων, ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό του 35% τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης που διαθέτει το Ίδρυμα.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους1.100€, τα οποία θα καταβληθούν σε δύο δόσεις (600€ στην έναρξη του 1ουεξαμήνου και 500€ στην έναρξη του 2ουεξαμήνου).

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Α.Ε.Ι. ή T.E.I. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προτίθενται να διδάξουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής), καθώς και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που ήδη υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Αιτήσεις υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές από 30/08/2021 έως 27/09/2021.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ https://teachedumsc.uowm.gr (σύνδεσμος μενού «ΑΙΤΗΣΗ»)

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: https://teachedumsc.uowm.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και της Κοσμητείας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραμματειακή Υποστήριξη ΔΠΜΣ

Δημήτριος Λούγκας

Τηλ: +30 23850 54614

e-mail: [email protected]

Γραμματεία Κοσμητείας

Ηλίας Ίνδος

Τηλ: +30 23850 55045

e-mail: [email protected]