- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Δραστηριοποίηση των πωλητών λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου

Έχοντας υπ’ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Την συμμετοχή των δραστηριοποιούμενων πωλητών την 06.12.2021 ημέρα Δευτέρα στην λαϊκή αγορά του Δήμου Αμυνταίου, ως ακολούθως :
  1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε ένα ( 1 ) μέτροεκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.
  2. Υπενθυμίζεται την υποχρεωτική μάσκα και γαντιών για όλους ( πωλητές / καταναλωτές / εργαζόμενους / επισκέπτες καθ΄ όλη την διάρκεια της λαϊκής αγοράς ), την τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης ( χρησιμοποίηση σκεύους με αντισηπτικό ), να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και την τήρηση της απόστασης ( 1,5 ) μέτρου μεταξύ των ατόμων όπως και την διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε ( 5 ) ατόμων.
  3. Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ( selftest ) τουλάχιστον μία ( 1 ) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως.
  4. Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
  5. Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωπική φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
  6. Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:30 – 15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου με αριθμό 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου».
  7. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση από όλους τους εμπλεκόμενους, όλων των παραπάνω οδηγιών της Πολιτικής προστασίας.
  8. Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις των άρθρων 4 & 6 της αναφερόμενης σχετικής -5- Κ.Υ.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΠΙΤΑΚΗΣ