- Νέα Φλώρινα - https://neaflorina.gr -

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Σε δύο συνεδριάσεις συνέρχεται το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας την Τετάρτη 17 Αυγούστου.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010)με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018)και την με αριθμ. 380/39456/15-06-2022εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020)στην Ειδική«δια ζώσης»συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 17Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας Α΄ Εξαμήνου έτους 2022».

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010)με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018)και την με αριθμ. 380/39456/15-06-2022εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020)στην τακτική«δια ζώσης»συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 17 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Διάθεση δασικών προϊόντων σε ΔΑΣΕ λόγω έκτακτης κάρπωσης για αντιπυρική προστασία»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

2. «Ανάθεση για υλοτομία της συστάδας 8α του Δημοτικού δάσους Αλώνων σε ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

3. «Παράταση υλοτομίας της συστάδας 3α δάσους Αλώνων»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

4. «Παράταση υλοτομίας της συστάδας 4γ δάσους Αλώνων»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

5. «Δωρεάν παραχώρηση της πλήρους κυριότητας του κτηρίου του 2ου Παιδικού Σταθμού Φλώρινας από το Δήμο Φλώρινας στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

6. «Νέα εισήγηση για έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος του κ. Κ.Κ. του Δ., κατοίκου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

7. «Παροχή συναίνεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4512/17-1-2018, για τη διενέργεια Ερευνητικών Εργασιών εντοπισμού κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών (χαλαζία), σε Δημοτική έκταση στο αγρόκτημα της Κοινότητας Μελίτης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

8. «Σχετικά με την τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 139/2021 (ΑΔΑ: Ω5ΡΟΩΗΙ-56Ω) ως προς τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2022»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

9. «Μετακίνηση προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. κλάδου Υ.Ε. Καθαριστριών σχολικών μονάδων»

Εισηγητής κος Παναγιώτης Νώτας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

10. «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Κάτω Καλλινίκης Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 41/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

11. «Ακύρωση της με αριθμ. 64/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με ¨Εκμίσθωση αγρών στις Κοινότητες Βεύης, Παπαγιάννη, Περάσματος και Τροπαιούχου του Δήμου Φλώρινας¨» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 45/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

12. «Απευθείας ανάθεση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 23.625,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση ¨Δραγάτα¨ (τμήμα του υπ’ αριθ. 700 χερσολίβαδου) της Κοινότητας Μελίτης Δήμου Φλώρινας του Νομού Φλώρινας για την εκμετάλλευση βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζία)» (σχετ. η με αριθμ. 46/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

13. «Τροποποίηση του άρθρου 7 με προσθήκη παραγράφου, της με αριθμό 178/2018 Α.Δ.Σ. ¨Κανονισμός άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων του Δήμου Φλώρινας¨» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 48/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

14. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.

15. «Μετονομασία οδού στην πόλη της Φλώρινας»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.